RudrashtakamThis rudrashtakam is the famous mantra for worshiping God Shiva. In this manta Shiva is described beautifully. It is believed that if anyone recite this mantra with devotion he can see shiva. It is also know as Shiv Stuti. Nama mish mishan nirvan rupam

vibhum vyaapakam brahma vedasvaroopam

nijam nirgunam nirvikalpam nirihm

chidakash makashvasam bhajeham

nirakar mon karmolam turiyam

gira gyan gotiit miisham girisham

karalam mahakal kalam krpalam

gunagar samsar paaram natoham

tusharadri sankash gauram gabhiram

manobhut koti prabha shri shariram

sphuran mauli kallolini charu ganga

lasad bhaal balendu kanthe bhujanga

chalatkundalam bhru sunetram vishalam

prasananam nilakantham dayalam

mrgadhish charmambaram mundamalam

priyam shankaram sarvanatham bhajami

prachandam prakrshtam pragalbham paresham

akhandam ajam bhanukoti prakasham

trayah shul nirmulanam shul paanim

bhajeham bhavaanipatim bhavgamyam

kalatit kalyan kalpantkaari

sada sajjanananda daata purarih

chidaanand sandoh mohapahari

prasid prasid prabho manmathari

na yavad umaanath padaarvindam

bhajantih loke parevaa naraanam

na taavatsukham shaanti santapanaasham

prasid prabho sarva bhutaa dhivasam

na janami yogam japam naiv pujam

natoham sada sarvada shambhu tubhyam

jara janm duhkhaudh tatpyamaanam

Prabho paahi apannamaamisha ShambhoRudrashtakmidm proktam vipren haratoshaye

Ye pathanti nra bhaktya tesham shambhuh prasidati

Posted By : Vinod Jindal on Dec 30, 2010
You Tube Videos
Rudrashtakam - Pt. Jasraj
Added By : Vinod Jindal On Dec 30, 2010
 


 
 

© 2024 Holydrops. All Rights Reserved