Shri Ganga Chalisa


The Ganga Chalisa is recited to worship Ganga Mata. As per Hinduism when one has a bath in the river Ganga he washes away all his sins. So reciting this chalisa is as benificial as bathing in river Ganga and it washes away ones sins when recited with devotion.


Jai jai jai jag pavani, jayati devasari Ganga,
Jai Shiv jata nivasini, anupam tung taranga.


Jai jai janani haran agh khani, anand karani Ganga Maharani.
Jai Bhagirath surasuri mata, kalimul mool dalani vikhyata.
Jai Jai Jai hanu suta agh hanani, Bhishma ki mata jag janani.
Dhaval kamal dal mam tanu saje, lakhi shat sharad chandr chhavi lajai.
Vahan makar vimal shuchi sohain, amiya kalash kar lakhi man mohain.
Jadit ratn kanchan abhushan, hiya mani har, haranitam dushan.
Jag pavani traya tap nasavani, taral tarang tung man bhavani.
Jo Ganapati ati pujya pradhana, Tihun te pratham Ganga asnana.
Brahma kamandal vasini devi, Shri Prabhu pad pankaj sukh sevi.
Sathi sahastr Sagar sut taryo, Ganga sagar tirth dharyo.
Agam tarang uthyo man bhavan, lakhi tirth Haridvar suhavan.
Tirth raj prayag Akshaivet, dharyo matu puni kashi karvat.
Dhani dhani surasari svarga ki sidhi, tarani amit pitri pad pirhi.
Bhagirathi tap kiyo upara, diyo Brahma tava surasari dhara.
Jab jag jagani chalyo haharai, Shambhu jata mahon rahyo samai.
Barsh paryant Ganga Maharani, rahin shambhu ke jata bhulani.
Muni Bhagirathi shambhuhin dhyayo, tab ik boond jata se payo.
Tate matu bhain traya dhara, mrityu lok, nabha, aru patara.
Gain patal Prabhavati nama, Mandakini gai gagan lelama.
Mrityu lok jahnavi suhavani, kalimal harani agam jag pavani.
Dhani maiya tab mahima bhari, dharm dhuri kali kalush kuthari.
Matu Prabhavati Dhani Mandakini, dhani sur sarit sakal bhainasini.
Pan karat nirmal Ganga jal, pavat man ichchhit anant phal.
Purva janm punya jaba jagat, tabahin dhyan Ganga mahan lagat.
Jai pagu sursari hetu uthavahi, tai jag ashv megh phal pavahi.
Maha patit jin kahu na tare, tin tare ik nam tihare.
Shat yojana hun se jo dhyavahin, nishchai Vishnu lok pad pavahin.
Nam bhajat aganit agh nashai, vimal gyan bal budhi prakashai.
Jimi dhan mool dharm aru dana, dharm mool Ganga jal pana.
Tab gun gunan karat dukh bhajat, griha griha smapati sumati virajat.
Gangahi nem sahit nit dhyavat, duraj nahun sajjan pad pavat.
Buddihin vidhya bal pavai, rogi rog mukta hai javai.
Ganga Ganga jo nara kahahin, bhukha nanga kabhuhuh na rahahi.
Niksat hi mukh Ganga mahi, shravan dabi Yama chalahin parai.
Mahan aghin adhman kahan tare, bhae narka ke bande kivaren.
Jo nar japai Ganga shat nama, sakal siddhi puran hvai kama.
Sab sukh bhog param pad pavahir, avagaman rahit hvai javahin.
Dhani maiya surasari sukhdaini, dhani dhani tirath raj Triveni.
Kakara gram rishi Durvasa, Sundardas Gang kar dasa.
Jo yah padhe Ganga chalisa, mila bhakti aviral vagisa.


Nit nav sukh sampati lahain, dharen ganga ka dhyan.
Ant samai sur pur basa, sadar baithi viman.
Sambat bhuj nabh dishi, Ram janam din chaitra
puran chalisa kiya Hari Bhaktan hit naiter.

Posted By : Vinod Jindal on Dec 21, 2010


 
 

© 2024 Holydrops. All Rights Reserved