Shri Ganesh Chalisa


Jaya ganapati sadhgun sadan, kavi var badan kripal
Vighn haran mangal karan, jaya jaya girijalal

Jaya jaya ganapati gan raaju , mangal bharan karan shubha kaaju
Jaya gajabadan sadana sukhadaata, vishv vinaayak buddhi vidhaata.
Vakr tund shuchi shund suhaavan,  tilak tripund bhaal man bhaavan.
Raajat mani muktan ur maala, svarna mukut shir nayan vishaala.
Pustak paani kuthaar trishulam, modak bhog sugandhit phoolam.
Sundar piitaambar tan saajit, charan paaduka muni man raajit.
Dhani shiv suvan shadaanan bhraata,  gauri lalan vishvavidhaata.
Riddhi siddhi tava chanvar sudhaare, mushak vaahan sohat dvaare.
Kahan janma shubh katha tumhari, ati shuchi paavan mangalkaari.
Ek samay giriraaj kumari, putra hetu tap kinha bhari.
Bhayo yagya jab purna anupa, tab pahunchyo tum dhari dvija rupa.
Atithi jaani kai gauri sukhaari, bahuvidhi seva kari tumhari.
Ati prasanna hai tum var dinha, maatu putra hit jo tap kinha.
Milah putra tuhi buddhi vishala, bina garbha dharana yahi kala.
Gananaayak, gun gyaan nidhana, puujit pratham rupa bhagvana.
Asa kahi antardhyan rupa hai, palana par balak svarup hai.
Bani shishu rudan jabahi tum thana, lakhi mukh sukh nahin gauri samana.
Sakal magan, sukhmangal gavahin, nabh te suran, suman varshavahin.
Shambhu uma, bahu dan lutavahin,sur munijan, suta dekhan avahin.
Lakhi ati ananda mangal saaja,dekhan bhi aaye shani raja.
Nij avagun guni shani man mahin,balak, dekhan chahat nahin.
Giraja kachu man bhed badhayo,utsava mora na shani tuhi bhayo.
Kahan lage shani, man sakuchai,ka karihau, shishu mohi dikhai.
Nahin vishvas, uma ur bhayau,shani so balak dekhan kahyau.
Padatahin, shani driga kon prakasha,balaka shir udi gayo akasha.
Giraja girin vikal hai dharani,so dukh dasha gayo nahin varani.
Hahakara machyo kailasha,shani kinhyon lakhi suta ka nasha.
Turat garuda chadhi Vishnu sidhaaye,kaati chakra so gaja shir laaye.
Balaka ke dhada upar dharayo, prana,mantra padhi shankara daryo.
Nama 'ganesha' shambhu taba kinhe,pratham pujya buddhi nidhi, var dinhe.
Budhi pariksha jab shiva kinha,prithvi kar pradakshina linha.
Chale shadanana, bharami bhulai,rache baitha tum buddhi upaai.
Charan matu-pitu ke dhar linhen,tinke sata pradakshin kinhen.
Dhani ganesha, kahi shiva hiya harshe,nabh te suran suman bahu barase.
Tumhari mahima buddhi badaye.,shesh sahasa mukh sakai na gai.
Mein matihin malin dukhari,karhun kaun vidhi vinay tumhari.
Bhajat Ramasundar prabhudasa,jag prayag, kakara, durvasa.
Ab prabhu daya din par kijai,apni bhakti shakti kuchhu dijai.

Shri Ganesh yah chalisa, path karai dhar dhyan
Nit nav mangal grah base, lahe jagat sanman.
Sambandh apne sahstr dash, rishi panchami dinesh.
Puran chalisa bhayo, mangal murti ganesha.

Posted By : Vinod Jindal on Dec 21, 2010


 
 

© 2024 Holydrops. All Rights Reserved