Shree Saraswati Chalisa
Doha


Janaka Janani Pada Kamal Raj, Nija Mastaka Para Dhari |


Bandaun Matu Saraswati, Buddhi Bala De Datari |


Purna Jagat Mein Vyapta Tava, Mahima Amit Anantu |


Ramsagar Ke Papa Ko, Matu Tuhi Ab Hantu |


 


Chaupai


Jai Shri Sakal Buddhi Balarasi | Jai Sarvagya Amar Avinasi ||


Jai Jai Jai Veenakar Dhari | Karati Sada Suhansa Savari ||


Roopa Chaturbhujadhari Mata | Sakal Vishva Andar Vikhyata ||


Jaga Mein Pap Buddhi Jab Hoti | Jabahi Dharma Ki Phiki Jyoti ||


Tabahi Matu Le Nija Avatara | Pap Heen Karati Mahi Tara ||


Balmiki Ji The Baham Gyani | Tava Prasad Janai Sansara ||


Ramayan Jo Rache Banai | Adi Kavi Ki Padavi Pai ||


Kalidas Jo Bhaye Vikhyata | Teri Kripa Drishti Se Mata ||


Tulasi Sur Adi Vidvana | Bhaye Aur Jo Gyani Nana ||


Tinhahi Na Aur Raheu Avalamba | Keval Kripa Apaki Amba ||


Karahu Kripa Soi Matu Bhavani | Dukhita Dina Nija Dasahi Jani ||


Putra Karai Aparadha Bahuta | Tehi Na Dharai Chita Sundara Mata ||


Rakhu Laja Janani Ab Meri | Vinaya Karu Bahu Bhanti Ghaneri ||


Main Anath Teri Avalamba | Kripa Karau Jai Jai Jagadamba ||


Madhu Kaitabh Jo Ati Balavana | Bahuyuddha Vishnu Te Thana ||


Samara Hajara Panch Mein Ghora | Phir Bhi Mukha Unase Nahi Mora ||


Matu Sahay Bhai Tehi Kala | Buddhi Viparita Kari Khalahala ||


Tehi Te Mrityu Bhai Khala Keri | Purvahu Matu Manoratha Meri ||


Chanda Munda Jo The Vikhyata | Chhana Mahu Sanhareu Tehi Mata ||


Raktabij Se Samarath Papi | Sur-Muni Hridaya Dhara Saba Kampi ||


Kateu Sira Jima Kadali Khamba | Bara Bara Binavau Jagadamba ||


Jaga Prasiddha Jo Shumbha Nishumbha | Chhina Mein Badhe Tahi Tu Amba ||


Bharata-Matu Budhi Phereu Jayi | Ramachandra Banvasa Karai ||


Ehi Vidhi Ravana Vadha Tum Kinha | Sura Nara Muni Saba Kahun Sukha Dinha ||


Ko Samarath Tava Yasha Guna Gana | Nigama Anadi Ananta Bakhana ||


Vishnu Rudra Aja Sakahin Na Mari | Jinaki Ho Tum Rakshakari ||


Rakta Dantika Aur Shatakshi | Nama Apar Hai Danava Bhakshi ||


Durgam Kaj Dhara Para Kinha | Durga Nama Sakala Jaga Linha ||


Durg Adi Harani Tu Mata | Kripa Karahu Jab Jab Sukhadata ||


Nripa Kopita Jo Marana Chahai | Kanan Mein Ghere Mriga Nahai ||


Sagara Madhya Pota Ke Bhange | Ati Toofana Nahi Kou Sange ||


Bhoota Preta Badha Ya Dukha Mein | Ho Daridra Athava Sankata Mein ||


Nama Jape Mangala Saba Hoi | Sanshaya Isamein Karai Na Koi ||


Putrahin Jo Atur Bhai | Sabai Chhandi Puje Ehi Mai ||


Karai Patha Nita Yaha Chalisa | Hoya Putra Sundara Guna Isa ||


Dhupadika Naivedya Chadhavai | Sankata Rahita Avashya Ho Javai ||


Bhakti Matu Ki Karai Hamesha | Nikata Na Avai Tahi Kalesha ||


Bandi Patha Karein Shata Bara | Bandi Pasha Dura Ho Sara ||


Karahu Kripa Bhavamukti Bhavani | Mo Kahan Dasa Sada Nija Jani ||


 


Doha


Mata Suraj Kanti Tava, Andhakara Mam Roopa ||


Dooban Te Raksha Karahu, Parum Na Main Bhava-Koop ||


Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi, Sunahu Saraswati Matu ||


Adhama Ramasagarahim Tum, Ashraya Deu Punatu ||


 

Posted By : Gaurab Kr Baruah on Jul 03, 2014


 
 

© 2024 Holydrops. All Rights Reserved