Navagraha Chalisa


The Navagraha Chalisa is a powerful  prayer which eliminates the adverse effects of all the nine graha (planets) Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu. The recitation of this chalisa with devotion brings happiness in ones life.


Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya.
Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya.
Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja.
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja.

Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kripa jana jaani anatha.
Hey Aditya divakara bhanU, mai matimanda maha agyanu.
Aba nija jana kahan harahu kalesha,Dinkara dvadasha rupa dinesha.
Namami bhaskara surya prabhakara,arka mitra agha mogha shmakara.
shashi mayaNka rajanipati swami, Chandra kalanidhi namo namami.
Rakapati Himanshu Rakesha, pranavata jana tana harahu kalesha.
Soma Indu vidhu shanti sudhakara,shita rashmi aushadhi nishakara.
Tumahi shobhita wsundar bhala mahesha,sharana sharana jana harahu kalesha.
Jaya jaya Mangala sukha daata,lauhita bhaumadika vikhyata.
Angaraka kuja ruja Rinahari, daya karahu yahi vinaya hamari.
Hey mahisuta Chitisuta sukharasi,lohitanga jaya jana aghanasi.
Agama amangala aba hara lIjai,sakala manoratha poorana kije.
Jaya shashi nandana budha maharaja,karahu sakala jana kahan shubha kaja.
Dijai buddhi sumati sujana, kathina kasta hari hari kalyana.
Hey tarasuta rohiNI naMdana, chandra suvana duhkha dwand nikandana.
Pujahu asa dass kaha swami,pranata pala prabhu namo namami.
Jayati jayati jaya shri guru deva,karahu sada tumhari prabhu seva.
Devacharya deva guru gyani,Indra purohita vidya dani.
Vachaspati bagisa udara,jeeva brashaspati naama tumhara.
VidyA sindhu angia naama,karahu sakala vidhi puran kama.
Shukradeva tava pada tala jala jatta,dassa nirantara dhyana lagata.
Hey ushena bhargava bhRagunandana, daitya purohita dushTa nikandana.
BhRagukul bhUsana dusana haari,harahu nesta graha karahu sukhari.
Tuhi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja.
Jaya shree Shani deva ravinandana,jaya kriShno sauri jagavandana.
Pingala manda raudra yama nama,vaphra adi konastha lalama.
Vakra dristi pipala tana saja, shana maha karata ranka shana raja.
Lalta svarna pada karata nihala,karahu vijaya Chaya ke lala.
Jaya jaya rahu gagana pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya.
Ravi shashi ari svarbhanu dhara,shikhi adi bahu naam tumhara.
Saihinkeya nishachara raja,ardhakaya jag rakhahu laja.
Yadi graha samaya paya kahin avahu,sada shanti rahi sukha upajavahu.
Jaya jaya ketu kathina dukhahari,karahu srijana hetu mangalakari.
Dhvajayuta ruNda rupa vikarala, ghora raudratana adhamana kala.
Shikhi tarika graha balavana, mahapratapa na teja thikana.
Vahana mina maha shubhakari,deejai shanti daya ura dhari.
Teerathraj prayag supasa, bassai Rama ke sundar dassa.
Kakra gramhin puray-tiwari, duvashram jana kashta utarana setu.
nava-graha shanti likhyo sukha hetu, jana tana kashTa utarana setu.
Jo nita paTha karai chita lavai, saba sukha bhogi parama padapavai.


Dhanya navagraha deva prabhu, mahima agama apara.
Chita nava mangala moda graha, jagata janana sukha dvara.
Yeh Chalisa navograha vicharit sndardasa.
Padat premayut badat sukha, sarvanda hulasa.

Posted By : Vinod Jindal on Dec 23, 2010


 
 

© 2024 Holydrops. All Rights Reserved